O Firmie      Oferta      Podpis elektroniczny      Pozostałe      Kontakt  

Project Manager (PM), miejsce pracy Kraków

Wymagania:

  Ukończone studia wyższe o specjalności zarządzanie lub ekonomia lub prawo. W przypadku ukończonych studiów o specjalności ekonomia lub prawo wymagane dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami.

  Doświadczenie – co najmniej 3-letnie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym w ramach POKL.

  Posiadanie certyfikatu zarządzania projektami wg metodyki PMI lub Prince2 na poziomie Foundation lub równoważnym.

  Dyspozycyjność w trakcie trwania projektu.

  Znajomość zasad finansowania POKL oraz wytycznych dotyczących wdrażania oraz rozliczania wniosków w ramach POKL.

  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

  Brak karalności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.


Zakres obowiązków:

  Kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego, zgodnie z dokumentacją programową, procedurami ustalonymi przez Instytucję Wdrażającą oraz specyfiką projektu – taktyczne zarządzanie projektem.

  Przygotowanie harmonogramu realizacji poszczególnych etapów projektu oraz zapewnienie niezakłóconego przebiegu projektu.

  Nadzór nad realizacją działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu.

  Nadzór nad bieżącą oceną stopnia zaawansowania projektu oraz informowanie Grupy Sterującej o ewentualnych zagrożeniach związanych z realizacją projektu wraz z rekomendacją zmian.

  Nadzór nad prawidłowością realizacji projektu pod względem formalno-prawnym.

  Nadzór nad całością prac związanych z realizacją projektu i ich jakością oraz nad personelem projektu.

  Nadzór nad terminowym realizowaniem zadań wynikających z harmonogramu projektu.

  Podejmowanie decyzji w kwestiach: formalno-organizacyjnych, finansowych oraz personalnych.

  Kontakty z IP2.

  Kontakt z wykonawcami strategicznymi (wyłonionym w oparciu o zasadę konkurencyjności).

  Weryfikacja zgodności merytorycznej wydatków z wydatkami zapisanymi we wniosku od odfinansowanie oraz ich kwalifikowalności.

  Nadzór nad spójnością projektu w aspekcie zarządzania finansami zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu.

  Nadzór nad prawidłowością i terminowością wykonywania obowiązków przez członków Zespołu Projektowego.

  Nadzór nad prawidłowością przebiegu postępowań dotyczących wyłonienia wykonawców poszczególnych etapów projektu, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

  Nadzór nad dokumentacją projektu przygotowaną przez personel projektu.

  Dokonywanie systematycznej kontroli pracy i uzyskanych efektów.

  Reprezentowanie projektu na zewnątrz.

  Po zakończeniu okresu realizacji projektu obowiązkiem Project Managera jest prawidłowe rozliczenie finansowe i merytoryczne projektu, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, tj. sporządzenie końcowego wniosku o płatność do 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu i ewentualne skorygowanie uwag naniesionych przez Instytucję Wdrażającą do czasu końcowego zatwierdzenia projektu.

  Monitorowanie zmian w przepisach prawa, w szczególności związanych z realizacją i wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Oferujemy pracę w młodym, ambitnym zespole pracowników

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście w biurze TBD – Polska SA, w Krakowie, Al. Jana Pawła II 190 lub na adres tbd@tbd.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2013r. do godz. 12:00

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zawrzeć informację:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późń. Zm.)."

TBD Polska S.A.
ul. Lubicz 25 lokal 711
31-502 Kraków

2011 TBD Polska S.A.

 O firmie      Oferta      Podpis elektroniczny       Pozostałe       Kontakt